Cap Serveis

CAMPING A LA COSTA BRAVA

REGLAMENT CAMPINGS

Art. 1r. Tota persona que s’inscrigui i accedeixi al Càmping estarà obligada a complir aquest reglament i altres disposicions previstes en la legislació en vigor.

(O.11/7/86.-art.30.1)

Forma part d’aquest reglament tota disposició particular del Càmping que s’exposi públicament.

Art. 2n. Només s’admetrà l’entrada a aquelles persones que vagin proveïdes de l’equip mínim necessari i que vagin a practicar l’activitat d’acampada. No s’admetrà l’entrada als menors de 16 anys que no vagin acompanyats d’una persona major d’edat i que expressament es faci responsable de la conducta del menor.

(O.11/7/86-art.30.2 i 31).

No s’admetrà l’entrada a aquelles persones que siguin deutores de l’empresa per raó de serveis prestats amb anterioritat i els imports dels quals no s’hagin fet efectius en el seu dia.

Art. 3r. L’admissió d’animals domèstics és facultativa de cada Càmping. En cas de ser admesos, caldrà atenir-se a totes les disposicions particulars establertes al respecte i, en especial, les que corresponguin a las races potencialment perilloses, ensenyar la documentació exigible, tant governativa com sanitària, i tenir-los lligats en tot moment. Els propietaris dels animals seran els responsables dels perjudicis que puguin ocasionar.

(Llei 10/1999-30/07/99).

Art. 4t. El client haurà d’acreditar tant la seva identitat com la dels seus acompanyants, amb la documentació que, a criteri de la direcció del Càmping, sigui suficient, i signarà els documents necessaris per el seu registre. (O.11/7/86-art.32).

Art. 5è. Les tarifes vigents són les que es troben exposades en el cartell oficial. Els preus s’aplicaran per jornada d’acord amb el nombre de nits pernoctades. La jornada de càmping acaba a les 12 hores. Com a mínim, es meritarà una jornada i les sortides posteriors a ales 12 hores suposaran una jornada més. (O.11/7/86-art.28.2).

Art 6è. La ubicació de tendes de campanya, caravanes i altres vehicles haurà de fer-se durant les hores d’obertura del Càmping i en les places que s’hagin assignat. Cada plaça o unitat d’acampada és l’espai de terreny destinat a la ubicació d’un vehicle i d’un habitatge mòbil (O.11/7/86-art.7.1). Caldrà que els canvis d’ubicació o parcel·la s’hagin autoritzat prèviament.

Art. 7è. Caldrà sol·licitar la connexió elèctrica en el moment de la inscripció. L’usuari disposarà obligatòriament de cable amb mànega antihumitat (1.000 V) i clavilla amb presa de terra. Només el personal encarregat podrà efectuar la connexió. En cap cas el consum podrà sobrepassar la potència màxima concedida per la qual cosa és prohibit la connexió d’aparells elèctrics que, en el seu conjunt, excedeixin aquesta potència contractada, així com la manipulació de la instal·lació amb aquesta finalitat.

Art. 8è. Qualsevol servei prestat pel Càmping sense que la normativa turística vigent ho exigeixi té caràcter d’absoluta voluntarietat i, per tant, es podrà suspendre la seva prestació, de manera total o parcial, en tot moment.

Art. 9è. Es recomana que dins del Càmping es facin servir els vehicles el mínim possible i limitant la seva velocitat a 10 km/h. No es permet l’ús esportiu, d’esbargiment, o pràctiques de conducció de cap mena de vehicles, en especial els de motor. L’infractor d’aquesta norma serà responsable civil o criminal de qualsevol accident que es pugui produir.

Art. 10è. No es permet l’entrada a persones que no estiguin allotjades en el Càmping. En casos excepcionals, el campista podrà obtenir autorització per introduir, sota la seva responsabilitat, familiars i/o amics, sempre per temps limitat i prèviament assenyalat, quan hagin dipositat el document acreditatiu de llur identitat i el pagament del preu establert per visita. El visitant estarà obligat a complir les normes d’aquest Reglament de Règim interior. Caldrà que els visitants surtin del recinte abans de l’hora límit establerta i, en cap cas, podran pernoctar-hi llevat que s’hagin inscrit prèviament.

Art. 11è. Les hores de silenci seran des de les 24 fins a les 07 . Durant aquestes hores, el client mirarà de no fer cap mena de sorolls o crits, i ajustarà el volum dels aparells sonors i d’enllumenat de manera que no causin molèsties el volum dels aparells sonors i d’enllumenat de manera que no causin molèsties als seus veïns. Queda prohibida la circulació de vehicles, excepte en cas d’emergències prèviament autoritzades.

Art. 12è. Obligacions

-Sotmetre’s a les normes particulars de la Direcció del Càmping que tenen per objecte mantenir l’ordre i el bon funcionament d’aquest.
-Respectar la vegetació existent i evitar les accions o l’ús d’elements que la puguin malmetre.
-Respectar les instal·lacions en general, fent-les servir adequadament i deixant-les en condicions perquè es puguin tornar a fer servir, fins i tot els espais ocupats per les tendes de campanya tenint cura de fer desaparèixer tot moviment de terra que s’hagi pogut produir.
-Observar les normes lògiques de convivència i ordre públic, extremant-les si cal, en consideració a les particularitats de l’activitat de càmping.
-Comunicar a la Direcció del Càmping els casos de malaltia contagiosa.
-Recollir les deixalles de tot tipus en bosses tancades, i dipositar-les en els contenidors que existeixen amb aquesta finalitat.
-Pagar puntualment els serveis utilitzats d’acord amb les tarifes i condicions establertes.
-Abandonar el Càmping amb tots els efectes a la fi de l’estada contractada.
-Disposar d’un extintor individual contra incendis.
-Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil a tercers.
-Disposar dels permisos de gas butà o propà corresponents.
-Adoptar les precaucions adequades per a la seguretat de les seves pertinences i valors.

Art. 13è. Prohibicions

-Pertorbar els descans dels altres campistes durant les hores de silenci.
-Practicar jocs o esports que puguin ser perillosos o molestar la resta de campistes. -Encendre en el terreny qualsevol mena de foc, llevat de les fogones de gas butà o barbacoa electrica, sempre que s’adoptin les màximes mesures de seguretat.
-Introduir animals sense autorització.
-Estar en possessió de qualsevol tipus d’armes o objectes que puguin causar accidents.
-Abandonar residus fora dels contenidors destinats a aquesta finalitat.
-Introduir persones que no estiguin allotjades en el Càmping sense autorització de la Direcció.
-Estendre roba en llocs no autoritzats o on puguin causar molèsties a altres persones.
-Instal·lar tanques, closes o tendals en les parcel·les ni tampoc qualsevol altre element pel qual no s’hagi obtingut autorització prèviament.
-Realitzar qualsevol tipus d’actes que puguin danyar o perjudicar la propietat, higiene o aspecte del Càmping.

Art. 14è. No es permet deixar tendes de campanya o caravanes sense ocupants, llevat autorització expressa de la Direcció del Càmping.

Art. 15è. En cas de no pagament o abandó, la Direcció del Càmping podrà traslladar els elements d’acampada a un nou emplaçament fora de la zona d’acampada sense les condicions de seguretat que s’ofereixen en el càmping, per tal de deixar lliure i expedita la parcel·la.

Art. 16è. Llevat que es pactin altres condicions, el termini per al pagament de les quantitats meritades per estades o serveis vencerà al terme de la jornada (12 hores).

Consegüentment, en tot moment, es podrà exigir del client el pagament de les jornades vençudes. En circumstàncies especials i a criteri de la Direcció, es podrà demanar el pagament per endavant.

Art. 17è. S’invitarà el campista que contravingui algun aspecte d’aquest Reglament a abandonar el Càmping i, en cas de no fer-ho voluntàriament, serà expulsat pal Director, qui està oficialment facultat per a fer-ho, per a la qual cosa podrà sol·licitar, si s’escau, l’auxili de les forces de l’ordre públic. (O.11/7/86-art.30.2)

Art.18é. L’Empresa del Càmping no és responsable dels robatoris, sostraccions o danys de qualsevol mena de què puguin ser víctimes els campistes i els seus béns.

Tampoc respondrà dels danys causats pels incendis ocasionats pels campistes mateixos o les seves pertinences, ni causats per incidències atmosfèriques o qualsevol altra causa aliena a l’Empresa.

Art. 19è. El client, pel sol fet d’inscriure’s en el Càmping, accepta conèixer i dóna la seva conformitat a aquest Reglament de Règim Interior i a totes les altres mormes particulars a què es refereix el segon paràgraf de l’art. 1r.

Vols passar les vacances a Can Martí?
RESERVAR

NEWSLETTER

Informació gratuïta del Càmping

MÉS INFORMACIÓ