Cap Serveis

CAMPING IN DE COSTA BRAVA

REGLEMENT CAMPINGS

Art. 1º. Iedereen die de camping bezoekt en zich inchrijift, dient zich te houden aan dit reglement en de overige bepalingen in de gelgende wetgeving (O. 11/7/86 – Art. 30.1). Iedere bijzondere bepaling van de camping waar de kampeerders middels opgehangen plakkaten van in kennis gesteld worden, maakt deel uit van dit reglement.

Art. 2º. Toegang tot de camping hebben uitsluitend die personen die en bezit van de benodigde minimale uitrusting, willen gaan kamperen. Kinderen onder de 16 die niet door een volwassene begeleid worden, die zich verantwoordelijk stelt voor het gedrag van de minderjarige, worden de toegang geweigerd (O. 11/7/86 – Art. 30.2 and 31). De toegang wordt ook geweigerd aan personen die nog schulden hebben staan bij het campingbedrijf als gevolg van eeder geleverde diensten die destijds niet betaald werden.

Art. 3º. Huisdieren worden afhankelijk van de camping al dan niet op het terrein toegelaten. Indien huisdieren toegelaten zijn, dient de eigenaar zich te houden aan de bijzondere bepalingen die hiervoor gelden en met name die bepalingen die mogelijk gevaarlijke rassen betreffen. Hij dient de gevraagde documenten, zowel wettelijke rassen betreffen. Hij dient de gevraagde documenten, zowel wettelijk documenten als diergeneekundige verklaringen, te kunnen overleggen en zijn huisdier altijd aandelijnd te hebben. De eigenaar is aansprakelijk voor alle schade die mogelijk door zijn huisder veroorzaakt kan worden (L. 10/1999 – 30/7/99).

Art. 4º. De klant dient zijn eigen identiteit en die van zijn reisgenoten te kunnen aantonen aan de hand van de door de campingdirectie vereiste documenten en de desbetreffende inschrijfformulieren te ondertekenen (O.11/7/86-Art. 32).

Art. 5º. De geldende prijzen zijn op de zichtbaar opgehangen officiële prijslijst aangegeven. De prijzen gelden per dag overeenkomstig het aantal overnachtingen. De kampeerdag eindigt om 12 uur ‘s middags. Men dient minstens één dag te betalen en bij vertrek na 12 uur ‘s middags wordt een hele dag in rekening gebracht. (O.11/7/86-Art.28.2).

Art. 6º. De tenten, caravans en overige voertuigen dienen tijdens de openingsuren van de camping op de toegewezen plaats opgebouwd resp. geplaatst te worden. Een plaats of kampeerruimte bestaat uit de ruimte die voor een voertuig of mobiele kampeereenheid bestemd is (O.11/7/86-Art.71). Om van plaats of staanplaats te verandenen dient voorat toestemming gevraagd te worden.

Art. 7º. Een aansluiting op het stroomnet dient op het moment van inschrijving aangevraagd te worden. De gebruiker beschikt over een volgens de wet bepaalde vochtwerende kabel (1000 V) en stopcontact met randaarde. De aansluiting mag uitsluitend door personeel van de camping uitgevoerd worden. Het verbruik mag in geen geval de maximaal toegekende stroomsterkte overschrijden en derhalve is het niet toegestaan elektrische apparaten aan te sluiten die tezamen de toegekende stroomsterkte overstijgen noch de installatie met dit doel aan te passen.

Art. 8º. Iedere dienst die door de camping verleend wordt, zonder dat deze door de geldende kampeerwetgeving vereist is, is van vrijwillige aard en derhalve kan deze dienstverlening op ieder moment gedeeltelijk of in zijn geheel stop gezet worden.

Art. 9º. Het strekt tot aanbeveling zo min mogelijk gebruik van de auto op het kampeerterrein te maken en niet dan 10 km/uur te rijden. Het is niet toegestaan om voertuigen voor sportieve of recreatieve doeleinden te gebruiken en dit geldt met name voor motor- en bromfietsen waarbij de overtreder van deze bepaling burgerlijk of strafrechtelijk aansprakelijk is voor eventuele ongevallen.

Art. 10º. De toegang tot de camping is niet toegestaan aan personen die niet op de camping overnachten. In uitzonderlijke gevallen kan de kampeerder toestemming verleend worden om onder zijn verantwoordelijkheid familieleden en/of vrienden op het terrein te laten komen op voorwaarde dat vooraf de uiterste verblijfstijd medegedeeld wordt, een identiteitsbewijs afgegeven wordt en de vastgestelde tarieven voor bezoekers betaald zijn. De bezoeker is gehouden aan de bepalingen van dit huisreglement. De bezoekers dienen het kampeerterrein voor het vastgestelde uiterste tijdstip verlaten te hebben en mogen in geen geval overnachten tenzij zij zich ingeschreven hebben.

Art. 11º. Het dient van 24 tot 07 op de camping stil te zijn. Tijdens deze periode mag de kampeerder geen iawaai maken of hard praten en radio- en muziekapparaten en de verlichting zo in te stellen dat deze zijn buren niet tot last zijn. Het is niet toegestaan om met de auto op het kampeerterrein te rijden tenzij in voorat toegestane noodgevallen.

Art. 12º. Plichten
a) Men dient zich te houden aan bijzondere bepalingen van de directie van de camping die erop gericht zijn de orde en het goed functioneren van de camping te waarborgen.
b) Men dient de bestaande groenvoorzieningen te respecteren en te verkomen dat deze door bepaalde handelingen of door het gebruik van elementen beschadigd wordt.
c) Men dient de voorzieningen in het algemeen te respecteren door ze op een juiste manier te gebruiken en ze zo achter te laten dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit geld tevens voor de plaats waar de tent heeft gestaan waarbij men eventueel verplaatste aarde weer terugverplaatst.
d) Men dient de regels voor het samenieven en de openbare ordre in acht te nemen en deze tot het uiterste door te voeren gezien de bijzonderheden van het kamperen.
e) Men dient eventuele gevallen van besmettelijke ziekten aan de leiding te melden.
f) Men dient het afval in gesloten zakken te doen en deze in de hiervoor bestemde containers te deponeren.
g) Men dient de diensten waarvan men gebruikt maakt stipt te betalen overeenkomstig de vastgestelde prijzen en voorwaarden.
h) Men dient de camping aan het einde van het verblijf met alle spullen te verlaten en niets achter te laten.
i) Men dient over een eigen brandblusser te beschikken.
j) Men dient een WA-verzekering te hebben.
k) Men dient over de betreffende vergunningen voor buta- of propaangas te beschikken.
l) Men dient de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van uw bezittingen en waardevolle spullen te garanderen.

Art. 13º. Verboden
a) He is niet toegestaan de rust van de andere kampeersders tijdens de stille uren te storen.
b) He is niet toegestaan spelen of sporten te beoefenen die gevaarlijk zijn of de overige kampeerders overlast bezorgen.
c) Het starten van elke soort brand, met uitzondering van butagas-kooktoestellen of elektrische barbecues, waarbij alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen.
d) He is niet toegestaan diern op de camping te houden waarvoor men geen toestemming heeft.
e) He is verboden wapens of voorwerpen die ongelukken kinnen veroozaken in uw bezit te hebben.
f) He is niet toegestaan afval buiten de daarvoor bestemde containers achter te laten.
g) He is niet toegestaan personen zonder toestemming van de directie op het kampeerterrein te laten verblijven.
h) He is niet toegestaan was op te hangen waar dit verboden is of waar dit tot last van de overige kampeerders is.
i) He is niet verboden schuttingen, hekken of zonnewering op de staanplaatsen te installaren alsmede ieder ander element zonder dat men daarvoor toestemming van de directie heoft.
j) He is niet toegestaan handelingen te verrichten die schade aan het eigendom, hygiëne of aanzicht van de camping kunnen veroorzaken.

Art. 14º. Het is niet toegestaan tenten of caravans onbemand te laten, tenzij men hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de directie van de camping gekregen heeft.

Art. 15º. Ingeval van niet-betaling of achterlating kan ed directie van de camping de kampeerspullen naar een andere plek buiten het kampeerterrein overbrengen die niet over de veiligheidsvoorwaarden die de camping biedt, beschikt om de staanplaats vrijte maken.

Art. 16º. Tenzij anders overeengekomen vervalt de termijn voor de betaling van het verblijf of diensten aan het einde van de dag (12 uur ‘s middags). Dientengevolge kan op ieder moment van de klant geëist worden de dagen die hij op de camping heeft doorgebracht te betalen. In uitzonderlijke gevallen is de directie gerechtigd de klant vooruit te laten betalen.

Art. 17º. De kampeerder die een van de bepalingen in dit reglement overtreedt, zal worden verzocht de camping te verlaten en indien hij dit niet vrijwillig doet, zal hij door de directeur van het terrein gezet worden die hiertoe officieel gemachtigd is waarbij hij, indien, nodig, de hulp van de politie in kan schakelen (O.11/7/86-Art.30.2).

Art. 18º. Het campingbedrijf is niet aansprakelijk voor diefstal, ontvreemding of schade aan de kampeerder en zijn spullen, noch voor brandschade, die door toedoen van de kampeerder zelf of zijn spullen veroorzaakt zijn, stormschade of iedere andere oorzaak buiten het bedrijf om.

Art. 19. De klant aanvaardt bij inschrijving in de camping dat hij op de hoogte is van en instemt met het huisreglement en alle overige bijzondere bepalingen waarnaar de tweede paragraaf van artikel 1 verwijst.

Wilt u op vakantie in Can Martí?
BOEKING

NEWSLETTER

Abonneer je op onze nieuwsbrief

MEER INFORMATIE